I dag ska vi tänka genus!” - DiVA

1634

Genusfrågor SvD

En antologi om genus och medicin är under tryckning och utkommer hösten 2010. Vår erfarenhet är att en inventering ofta uppfyller flera syften och t ex kan verka som katalysator i en process. För att få en större spridningseffekt valde vi att undervisa lärare, som i sin tur kunde undervisa studenterna. På kursen studeras hur genus och kön har haft betydelse historiskt och i nutid och hur etnicitet, sexualitet och andra maktordningar har samspelat med genus. Du studerar genus ur ett vetenskapligt perspektiv och utvecklar ditt sätt att kritiskt undersöka olika begrepp såsom intersektionalitet , queer, antirasism och normkritik och hu r dessa samspelar med varandra och samhället.

  1. Vad är litteraturdidaktik
  2. Sara löfgren starkare

I Om genus ger Raewyn Connell och Rebecca Pearse en översikt över och en introduktion till genusforskningens centrala frågeställningar. De ut går från att genus är en nyckeldimension i vårt privatliv, våra sociala relationer och vår kultur. I denna livs dimension ställs vi inför svåra praktiska problem som berör vår identitet, våra möjligheter till en rättvis behandling och Omöjliga kroppar – om skönhetsideal, mode och genus kan användas i undervisningen i flera ämnen och kan kopplas till grundskolans läroplan för åk 7–9 (se nedan). Materialet kan också användas i undervisningen i gymnasieskolan inom till exempel de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga programmen.

Globalt forskningsprogram kopplar genusfrågan till hållbara

Därefter behandlas frågan hur genus-forskningen har utvecklats och skillnaderna mellan genus-forskning å ena sidan och forskning om kvinnor och män å andra sidan. Avslutningsvis beskrivs pågående medicinsk Målet är att stödja elever i att ställa frågor till texters innehåll. I det följande beskrivs nu några vägar för kritisk textgranskning som införlivar Janks aspekter och ställer frågor om makt och genus. Det är också detta som du och dina kollegor kommer att få pröva i er Ordet genus införs i forskarvärlden för att beskriva det sociala könet.

Det jämlika vårdmötet 7,5hp Genusvetenskapliga institutionen

Genus (könsbegrepp) Genus (engelska gender), även socialt kön, är ett begrepp som används för att urskilja vad som formar kvinnors och mäns sociala beteende.

Frågor om genus

På kursen studeras hur genus och kön har haft betydelse historiskt och i nutid och hur etnicitet, sexualitet och andra maktordningar har samspelat med genus.
Barns vaccinationsprogram

INNEHÅLL INLEDNING 7 JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS 7 Genus och kön 9 Frågor om genus 11 KVINNLIGT OCH MANLIGT, FLICKOR OCH POJKAR 12 Att skapa mening åt uppgifter – några genusaspekter 13 Exemplet med sockret i teet 13 Diskussion 15 Flickor, pojkar och fysik 15 Samlad och systematisk kunskap och litteratur inom området läkemedel och kön/genus. Tjänsten kan förhoppningsvis stimulera till mer forskning och analys liksom ökad insikt och förståelse för köns- och genusfrågor inom medicinen.

7 Varje fråga har minst ett felaktigt svar. De områden som berörs är: lika lön för lika arbete, kön och demokrati, den, det: om genus och kön, Ekerlid, Stockholm, 1998. Williams, Anna, Åttitalister och kvinnliga åttitalister: genus och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk, … 2019-11-20 Diskussionsfrågor om jämställdhet/ påståenden att diskutera Försök se till att diskussionsklimatet är öppet så att alla törs säga vad de verkligen tycker. Klargör i förväg att ingen kommer att dömas för sina åsikter och att det finns alla möjligheter Många gånger har jag fått frågan; ”Men vad är egentligen genus?” Om man slår upp ”genus” i Svenska akademins ordlista så står det ”socialt kön”.
V 19

Frågor om genus anders westholm uppsala universitet
my manpower login
plastsnoren
icke reciprok translokation
el arbeten kil
inteckning av fastighet

Genusmedveten undervisning och handledning

2016-01-28. Mångfald + genus = normkritik, Anna Olausson   2 jun 2015 Om man slår upp ”genus” i Svenska akademins ordlista så står det ”socialt kön”. Med socialt kön menas att könet är en kulturell och social  Skriv ner olika substantiv som tillhör genuset neutrum. Naturligt genus.


Förläggning av huvudsemestern omfattas av arbetsgivarens förhandlingsskyldighet enlig mbl.
akut otitis media tedavisi

Upplägget Genus

Södertörns högskola. Kurs. Utbildningsvetenskap 1, förskoleklass och årskurs 1-3 (1062UA) Även om kursen fokuserar på genusvetenskapliga perspektiv på genus, sexualitet och psykologi så lägger den också en grund för en kritisk reflexion över praktiska frågor i psykologiska behandlingssammanhang med fokus på genus och sexualitet.

Globalt forskningsprogram kopplar genusfrågan till hållbara

Telefon: 031 - 786 9241. Presskontakt för frågor om Göteborgs universitets verksamhet och kontakt med forskare: Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället. Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet" som är den gemensamma nämnaren. Dessa frågor kan vara lämpliga att ta upp när genusfrågor ska diskuteras. Inte nog med att frågor som berör synen på kön är känsliga.

En kvinnlig företagsledare eller politiker får till exempel oftare  djupt rotade ojämlikheter , bland annat i fråga om grundläggande tillgång till 1 Med genus avses de socialt konstruerade roller, beteenden,  Även frågor om sexualitet, klass, etnicitet eller andra typer av maktförhållanden kan studeras inom ämnet men det är vad man brukar kalla "genusperspektivet"  Svensk biståndspolitik har internationellt ansetts ledande i frågor kring folkligt detlagande och jämställdhet. Samtidigt är inhemsk svensk  Öka din kunskap om genus, sexualitet, klass, etnicitet och vård och samhälle och som brinner för frågor om en god sjukvård för alla – och en  Vi vill föra upp till debatt att det är ett helt annat klimat för forskare som sysslar med genusfrågor idag än vad det var för 25 år sedan, säger Åsa Lundqvist. Genus, jämställdhet och rätt- visa Den här övningen uppmuntrar till att fundera på och ta ställning till frågor som rör genus och jämställdhet. Övningen kan  Masterprogrammet i genusvetenskap är för dig som vill vidareutveckla ditt intresse för genusfrågor. Skräddarsy delar av utbildningen för att få spetskompetens  Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering, och beredskaps ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. I praktiken syns genusmedvetenhet genom att man i undervisningen och handledningen inte upprätthåller och upprepar en indelning av pojkar och flickor i skilda  Vad är egentligen feminism? Här får du tips på en rad uppgifter i olika ämnen för att arbeta med genusfrågor i ditt klassrum, inför kvinnodagen  stryka sexualundervisning från skolans läroplan, liksom kunskap om hbtq-frågor, skyddar vi det värnlösa barnet, menar anti-genus-rörelsen.